POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Zawartość polityki prywatności administratora

Polityka prywatności administratora to informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i innych informacji dotyczących użytkowników strony internetowej: www.iod-24.com.pl (zwanej dalej „stroną”). W niniejszej polityce prywatności administrator zawarł wszystkie informacje, które osoby, których dane dotyczą, powinny otrzymać zgodnie z RODO. Polityka prywatności zawiera informacje o przetwarzaniu danych pozyskiwanych przez stronę www.iod-24.com.pl.

 II. Administrator danych

Administratorem danych osobowych strony jest firma P. U. GRAFRED mająca swoją siedzibę w Zielonej Górze, al. Niepodległości 26/2, kod pocztowy 65-048. Z administratorem danych można kontaktować się:

 • pod adresem korespondencyjnym podanym powyżej;
 • pod adresem poczty elektronicznej: alfred.spychala@abi-24.com.pl;
 • telefonicznie: +48 601499272.

III. Cele, podstawy prawne oraz czas przetwarzania danych

 1. Właściciel strony przetwarza informacje niezawierające danych dotyczących tożsamości użytkowników, mogą one jednak stanowić dane osobowe i w związku z tym administrator obejmuje je pełną ochroną przysługującą na gruncie RODO.
 2. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z wyrażeniem zgody na udzielenie odpowiedzi na zapytanie przesyłane na adres e-mail za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Dane kasowane są po upływie 7 dni od chwili udzielenia odpowiedzi na zadane  za pośrednictwem formularza kontaktowego pytania.

IV. Odbiorcy danych użytkowników

Administrator ujawnia dane użytkowników wyłącznie podmiotom przetwarzającym na mocy zawartych umów w celu realizacji usług na rzecz administratora - hostingu Strony.

V. Przesyłanie danych osobowych do państw trzecich

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwach trzecich i organizacji miedzynarodowych.

VI. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

 • dostępu – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane , jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);
 • do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu;
 • do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
 • do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych gdy:
 1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
 3. administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
 • do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO);
 • do cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyn, lecz przetwarzanie danych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane powyżej dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

VII. Krajowy organ kontrolny

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu, nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:

VIII. Zmiany polityki prywatności

 1. Polityka prywatności może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji użytkownikom dotyczącej ich danych osobowych i informacji o nich. O wszelkich zmianach polityki prywatności użytkownicy zostaną poinformowani na Stronie.
 2. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2019 roku.

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę P. U. GRAFRED z siedzibą w Zielonej Górze w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesyłane na adres e-mail za pośrednictwem niniejszego formularza kontaktowego.

 Zgoda jest dobrowolna, jednak w przypadku jej braku administrator nie będzie mógł odpowiedzieć na przesłane mu pytania.

Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie. Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych.

Administratorem danych osobowych jest firma P. U. GRAFRED z siedzibą w Zielonej Górze. Administrator przetwarza dane zgodnie z Polityką prywatności.

 

P. U. GRAFRED  Kancelaria Inspektora Ochrony Danych

65-950 Zielona Góra

ul. Wojska Polskiego 25/907

+48 68 4151372, +48 601499272

alfred.spychala@abi-24.com.pl, pu_grafred@wp.pl